โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรเกษตรเคมี (เป็นโครงการที่อนุมัติแล้ว)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการนำนักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรฯ สาขาวิชาเกษตรเคมี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. การศึกษาดูงานด้านโรงปุ๋ย โดยนำนักศึกษาดูงานในส่วนของการผลิตปุ๋ย ณ โรงงานของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน) ศูนย์ นครหลวง
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. การศึกษาดูงานด้านเมล็ดพันธุ์ โดยนำนักศึกษาดูงาน ณ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ อ. วังทอง จ.พิษณุโลก
3. การศึกษาดูงานด้านสารกำจัดเชื้อรา โดยนำนักศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด โรงงานผลิตและคลังสินค้า อ.เมือง จ.นครปฐม
จากการดำเนินงานจัดโครงการ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในภาพรวมมีความพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 เมือจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในด้านด้านความเหมาะสมของสถานที่พักและอาหารมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ส่วนความพึงพอใจน้อยสุดคือด้านรูปแบบกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ตามลำดับ
จากแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์ โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ สาขาวิชาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ได้จัดทำแบบทดสอบความรู้ของนักศึกษาที่ได้จากการศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์ ก่อนการเข้าร่วมโครงการ เป็นค่าเฉลี่ย คือ 12.80 หลังจากเข้าร่วมโครงการ พบว่า มีระดับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 15.40 ตามลำดับ โดยสามารถวัดความรู้นักศึกษาที่มีระดับความรู้เพิ่มขึ้นเป็น 86.67% โดยมีนักศึกษาที่ทำการทดสอบ จำนวน 30 คน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาในด้านการพัฒนาระบบแนวคิดในทางสร้างสรรค์ นักศึกษามีโอกาสซักถามวิทยากรในส่วนที่นักศึกษาสนใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการผลิต การแพ็คบรรจุผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของปุ๋ย และสารกำจัดเชื้อรา กำจัดวัชพืช นอกจากนี้นักศึกษายังได้สัมผัสกับบรรยายกาศในการทำงานจริงของแต่ละบริษัทอีกด้วย
2 เพื่อพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ และปรับฐานความคิดด้านเทคนิค การปฏิบัติจากการศึกษาดูงาน นักศึกษามีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ในด้านประสบการณ์จริงในเรื่องของห้องปฏิบัติการที่วิเคราะห์วัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐานสากล ทั้งในเรื่องของปุ๋ย สารกำจัดเชื้อรา สารกำจัดวัชพืช และกระบวนการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนขั้นในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของแต่ละบริษัท การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
3 เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์มีโอกาสพัฒนาวิสัยทัศน์และมีประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการศึกษากลไกทางด้านการจัดการเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย ด้านวัสดุเกษตร และธุรกิจทางด้านเคมีเกษตร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตัวแทนจากสถานประกอบการที่ไปศึกษาดูงานมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งด้านวิชาการ ทั้งในส่วนของห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย เป็นระบบในเรื่องของการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง และผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทก่อนออกจำหน่าย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ ร้อยละ 30 50 100
2. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการที่นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น เชิงคุณภาพ ร้อยละ 30 86.67 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/10/2560  - 31/12/2560 30/10/2560  - 02/11/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ