โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค digital 4.0
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค digital 4.0 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 พัฒนาทักษะด้าน ICT ให้แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค digital 4.0 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
โดยการประยุกต์ใช้ Cloud Computing

http://www.erp.mju.ac.th/hrDevelopmentDetailRpt.aspx?ID=41994
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 50 0.00
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.5 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2561  - 30/09/2561 26/07/2561  - 26/07/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ