โครงการ Open Mind for Achievement
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น และสามารถนํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
2 เพื่อพัฒนาจิตใจของนักศึกษาให้มีจิตใจที่ตั้งมั่น มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพื้นฐาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
3 เพื่อปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นำความรู้ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (32 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 81.25 100
2. ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.28 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
06/01/2561  - 06/01/2561 06/01/2561  - 06/01/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ