โครงการ Seminar series on academic issues 2018
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียน มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21และมีลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งได้รับการยอมรับในระดับสากล ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนจากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันได้ ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ที่ของนักศึกษาให้เรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมตามกระแสทิศทางโลกในปัจจุบัน และสามารถประยุกต์องค์ความรู้กับประเด็นทิศทางโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ ยังไม่มีข้อมูล
5 เพื่อเป็นแนวทางในการหาหัวข้อการเรียนรู้อิสระของนักศึกษา ประกอบรายวิชา ศศ498 การเรียนรู้อิสระ ในภาคการศึกษาต่อไป (ภาคการศึกษาที่ 1/2561) ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหุ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ (34 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงินไทย ในยุค Digital Economy
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (77 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : นักศึกษาได้เรียนรู้และติดตามสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้สถานการณ์ในปัจจุบัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Fintech ประเทศไทยพร้อมแค่ไหน" (45 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 4 : นักศึกษาได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกชั้้นเรียน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (45 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/02/2561  - 15/08/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ