โครงการ Fit in your future 2018
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเริ่มเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การแนะนำหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การแบ่งเวลาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษองนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในบรรยากาศที่สนุกสนาน ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงตนเอง เตรียมความพร้อมสำหรับการออกไปทำงานในองค์กรต่างๆ ในอนาคต ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการออกไปทำงานในองค์กรต่างๆ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Talk to the Future 2018 (91 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษามีความพร้อมก่อนเริ่มเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Suggestion for Improvement 2018 (50 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : นักศึกษามีความพร้อมและมีทักษะภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม English for Economist 2018 (187 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/01/2561  - 27/06/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ