โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 (61-1.3.1)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ ทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดจนให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ คณะได้ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
2 2. เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย คณะได้ดำเนินการทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย
3 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง
4 4. เพื่อให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ คณะได้ดำเนินการทำให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ได้รับการส่งเสริมให้ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง และเกิดกระบวนการเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะให้เกิดความสามัคคี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.83 100
3. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นเครื่องมือ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.83 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/10/2560  - 30/09/2561 30/10/2560  - 02/12/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ