โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 “กิจกรรมการคัดเลือกและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักกิจกรรมดีเด่น” โดยจัดกิจกรรมโครงการขึ้นในวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ อาคาร 75 ปีแม่โจ้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำแบบฟอร์มการลงคะแนนเลือกนักกิจกรรมดีเด่นคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์และบุคลากร ร่วมกันเสนอรายชื่อนักกิจกรรมดีเด่น (นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ) และลงคะแนนเลือก และสรุปผลการลงคะแนน โดยผู้ที่ได้คะแนนโหวดสูงสุด 5 ลำดับ จะได้โล่ประกาศเกียรติคุณ และลำดับถัดไป อีก 22 ลำดับ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีความมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ กล้า คิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมการคัดเลือกและมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับนักกิจกรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อนักกิจกรรมดีเด่น และดำเนินการคะแนนเสียงเพื่อคัดเลือกนักกิจกรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักกิจกรรมดีเด่น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ อาคาร 75 ปีแม่โจ้ เพื่อเป็นแบบอย่างด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ดี มีวินัย มีความเสียสละต่อส่วนรวม

ผลของการนำไปใช้ประโยชน์
1 การจัดกิจรรมโครงการครั้งนี้ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และให้นักศึกษาลงคะแนนเสียงเลือกนักกิจกรรมดีเด่น ที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย มีความเสียสละ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2 นักศึกษาได้ฝึกการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนการทำงาน แบ่งงานกันทำ ช่วยให้การทำงานเป็นระบบที่ดี มีการแบ่งงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบทำให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่กลุ่มและทีมงานรับผิดชอบ และยังช่วยให้นักศึกษามีการนำหลักมนุษย์สัมพันธ์มาใช้ในกลุ่มและทีมงาน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อค้นหานักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย มีความเสียสละ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1 นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ ลงคะแนนเลือกนักกิจกรรมดีเด่น ซึ่งนักศึกษาที่ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษารุ่นน้อง เป็นผู้ที่มีวินัยดี มีความเสียสละในด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษารุ่นต่อไป 2 นักศึกษาได้รับรู้และมีความเข้าใจการเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษารุ่นน้อง ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สามารถนำหลักปฏิบัติที่ดีไปใช้ในหน้าที่การงาน และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย มีความเสียสละ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. - การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ในระดับมาก เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 60 0.00
3. - ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ ในระดับมาก เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/02/2561  - 29/06/2561 10/03/2561  - 10/03/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ