โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานในภาพรวม

โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดกิจกรรมในวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ช่วยพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านหลังอาคาร 75 ปี แม่โจ้ โดยมีการเก็บเศษ ใบไม้ ถางหญ้าบริเวณที่รก ท่อท่อน้ำใช้ที่รั่วซึม และร่วมกันขนเศษไม้ที่ไม่ได้ใช้ทิ้งบริเวณด้านหลังอาคาร 75 ปี แม่โจ้
โครงการนักสื่อสารดิจิทัลอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ให้กับมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษารุ่นน้อง ได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทั้งในส่วนกิจกรรมของมหาวิทาลัย และกิจกรรมภายในคณะฯ อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนา อาจกล่าวได้ว่านักศึกษาเป็นผู้ช่วยที่ให้กิจกรรมอาสาพัฒนาแพร่หลายและก้าวหน้าไปอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งแล้ว มหาวิทยาลัยซึ่งตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกิจกรรมอาสาพัฒนา โดยกามีส่วนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการมุ่งพัฒนาสร้างสรรค์ และอุทิศตนช่วยเหลือสังคม ต่อไป

ผลของการนำไปใช้ประโยชน์

1 นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสามัคคีรับผิดชอบ และเสียสละในการอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และนักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษารุ่นพี่
2 นักศึกษาจะได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักเสียสละส่วนตน เพื่อส่วนรวม และได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม อันก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ของตนเองในการพัฒนา ชุมชนและสังคม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิด วางแผนการดำเนินกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ 1 มีการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยนักศึกษาร่วมกันเสนอความคิดรูปแบบการจัดกิจกรรม ประชุมวางแผนงาน และร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา โดยพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 2 การจัดกิจกรรมโครงการอาสาพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบอาคาร 75 ปี แม่โจ้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และการเสียสละเวลาเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม ถือเป็นกิจกรรมการปลูกฝังการมีจิตสำนึก ในการเสียสละ และการช่วยเหลือสังคม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด วางแผนการดำเนินงาน และร่วมกันสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 80 0.00
3. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/02/2561  - 31/05/2561 10/03/2561  - 10/03/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ