โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และว่ายน้ำ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่งานการกีฬาได้เสนอจัดโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพให้แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
ประเภทนักศึกษาหญิง
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาววลีลักษณ์ มรดกธีรภาพ
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสาวสิริลักษณ์ เรืองวิไลพร
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางสาวรวิชา คำแปง

ประเภทนักศึกษาชาย
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายนันทพงศ์ พนากำเนิดสกุล
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายวิทยา เหมอโบกุ
รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายวีระวุฒิ วิระราช

สำหรับกิจกรรมว่ายน้ำสำหรับนักศึกษาที่ว่ายไม่เป็น ให้ช่วยเหลือตัวเองได้นั้น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ซึ่งนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกสอนว่ายน้ำ ร้อยละ 95 สามารถลอยน้ำได้ ช่วยเหลือตัวเองได้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ออกกำลังกาย
2 2. เพื่อสอนนักศึกษาที่ว่ายน้ำไม่เป็น ให้สามารถว่ายน้ำเป็น และช่วยเหลือตัวเองได้ นักศึกษาที่ว่ายน้ำเป็น และช่วยเหลือตัวเองได้
3 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ออกกำลังกาย และว่ายน้ำเป็น ช่วยเหลือตนเองได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ว่ายน้ำเป็น และช่วยเหลือตนเองได้
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 95 100
2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 85 100
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 95 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/06/2561  - 19/09/2561 25/07/2561  - 26/09/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ