โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "Maejo Invitation" ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา Maejo Invitation 2561
กีฬาฟุตบอล
รางวัลที่ 1 ได้แก่ ภาณุวัฒน์ แง่โว้
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ธีรภัทร์ วิจิตร์กุล
รางวัลที่ 3 ได้แก่ ศุภสันต์ พรวิทยารัตน์

กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (ชาย)
รางวัลที 1 ได้แก่ ศราวุธ พัดจันทร์หอม
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทรงศักดิ์ อะโนมา
รางวัลที่ 3 ได้แก่ วรปรัชญ์ คิ้วดวงตา

กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (หญิง)
รางวัลที่ 1 ได้แก่ ปลายฝัน สำราญ
รางวัลที่ 2 ได้แก่ พิศุทธสินี สิงห์คำ
รางวัลที่ 3 ได้แก่ กัลยกร เรืองแจ่ม

กีฬาเปตอง (ชาย)
รางวัลที่ 1 ได้แก่ ชยานันต์ นิดมังกร
รางวัลที่ 2 ได้แก่ กรภัทร์ ธรรมสละ
รางวัลที่ 3 ได้แก่ อภิวัฒน์ แก้วจรูญ

กีฬาเปตอง (หญิง)
รางวัลที่ 1 ได้แก่ อุบลวรรณ จิตตวิง
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ณิชกานต์ จี้ยอด
รางวัลที่ 3 ได้แก่ สาวิกา ปาทายะ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด นักศึกษาได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา และมีสุขภาพที่แข็งแรง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 85 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขัน Maejo Invitation ประจำปี 2561
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 85 100
3. จำนวนชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน
เชิงปริมาณ ชนิด 3 3 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
23/07/2561  - 30/09/2561 01/08/2561  - 31/08/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ