โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งภายใต้โครงการมี 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำ และกิจกรรมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา แต่เนื่องจากประสบปัญหาหลายประการ คือ ช่วงเวลาว่างของอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ตรงกัน ค่อนข้างนัดเวลาได้ยาก จึงจำเป็นต้องยกเลิกการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาไป สำหรับกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 โดยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษา ให้พร้อมปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 ปี ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวการบริหารโครงการกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ การวางแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนมีกิจกรรมส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำให้กับผู้นำองค์กรนักศึกษา
จากการประเมินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิจกรรรมในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และการบริหารงานองค์กรนักศึกษาให้แก่ผู้นำนักศึกษา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าคะแนน 4.11 และสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของผู้นำนักศึกษา และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาได้อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าคะแนน 4.14 ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และส่งเสริมภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าคะแนน 4.09
สำหรับภาพรวมของการดำเนินงานโครงการนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าคะแนน 3.92 และได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าควรมีเวลาพักเบรกบ้าง เนื่องจากมีช่วงเวลาพักน้อยเกินไป สำหรับการจัดโครงการครั้งต่อไป ควรจัดใกล้ช่วงปิดเทอมหรือระหว่างภาคการศึกษา และเพิ่มอาหารว่างให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และเห็นว่าโครงการลักษณะนี้มีประโยชน์ ควรมีการจัดโครงการอีกในอนาคต อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าคะแนน 3.98
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และการบริหารงานองค์กรนักศึกษาให้แก่ผู้นำนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิจกรรรมในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และการบริหารงานองค์กรนักศึกษาให้แก่ผู้นำนักศึกษา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11และสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของผู้นำนักศึกษา และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาได้อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และส่งเสริมภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิจกรรมในครั้งนี้สามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และส่งเสริมภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09
3 เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา -
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้นำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนได้แนวทางการทำงาน และเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้นำนักศึกษาต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และการบริหารงานองค์กรนักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและส่งเสริมภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษา
เชิงปริมาณ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/03/2561  - 30/04/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ