โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 7 วัน)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด นักศึกษาใหม่ ได้รับรู้ถึงประเพณีและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้รับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมจากนักศึกษาปัจจุบัน บุคลากรและศิษย์เก่าเป็นอย่างดี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ทราบถึงประเพณี อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักศึกษาดำเนินกิจกรรมภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินกิจกรรมเป็นไปภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ สกอ. และนักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ประเพณีของมหาวทิยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ สกอ.
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 4 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 200 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/12/2560  - 30/09/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ