โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากผลการดำเนินโครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2560 พบว่า มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน คิดเป็นร้อยละ 98.04 ของจำนวนนักศึกษาตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ (ตัวชี้วัดจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 102 คน) และมีอาจารย์นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 คน โดยในภาพรวมของโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานประกอบการที่เกียวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์, นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวัน, เป็นการปลูกจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาและเพื่อการตัดสินใจเลือกหน่วยงานที่จะไปสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตลอดจนแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล และหน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์ ในด้านบัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะและนักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล อีกทั้งมีการสนับสนุนทรัพยากรและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินโครงการครั้งนี้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานประกอบการที่เกียวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานประกอบการที่เกียวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และท่าเรือแหลมฉบัง
2 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวัน นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวัน อาทิ รายวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน การบริหารความเสี่ยงทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นต้น
3 เพื่อปลูกจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ทะเลบนเกาะเสม็ด และการศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาและเพื่อการตัดสินใจเลือกหน่วยงานที่จะไปสหกิจศึกษา การศึกษาดูงานครั้งนี้ป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาและเพื่อการตัดสินใจเลือกหน่วยงานที่จะไปสหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษามองเห็นลักษณะงานของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (102 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อโครงการดูงาน ศศ ปีการศึกษา 2560
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 98.04 100
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.47 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/03/2561  - 12/03/2561 08/03/2561  - 12/03/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ