โครงการอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ในช่วงระหว่างวันที่ 24 , 31 กรกฎาคม และ วันที่ึ 7 สิงหาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่4 จำนวน 82 คน และอาจารย์ 1 ท่าน (ผศ.นำ้เพ็ชร วินิจฉัยกุล) ได้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Office 365 และ Google app for Edu การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยExcel ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ นางสาวศุภวรรณ สัจจากุลและนางสาวมนสิชา มีแสงแก้ว ใช้ระยะในการอบรมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การเรียนรู้ เพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมการเรียนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ Office 365 และ Google app ในการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นักศึกษาสามารถใช้งานExcel วิเคาระห์ข้อมูลและจัดการข้อมูลให้เหมาะสม
2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านIT คอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถเรียนiรู้การใช้แบบสอบถามผ่าน Google form แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยและการจัดสัมมนา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านIT และด้านคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการเป็นนักศึกษาที่สมบรูณ์ตามแนวทางของหลักสูตร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม (82 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อนักศึกษา
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ด้านITและคอมพิวเตอร์
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- แบบประเมินคอมพิวเตอร์
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
16/07/2561  - 17/08/2561 24/07/2561  - 07/08/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ