โครงการติดตามและกระตุ้นการคืนเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการที่งานกองทุนเพื่อการศึกษา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการติดตามและกระตุ้นการคืนเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและนักศึกษาแกนนำที่จะไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้กู้ยืมเงินในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ชุมชนเกษตรใหม่,ชุมชนไร่สหกรณ์,ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว,ชุมชนแม่เตาไห 1,ชุมชนแม่เตาไห 2 ชุมชนป่าบง,ชุมชนแม่โจ้,ชุมชนสหกรณ์นิคม 1 ,ชุมชนแม่โจ้ใหม่,ชุมชนแม่ดู่,ชุมชนหนองทราย,ชุมชนหลิ่งมื่น นำความรู้เกี่ยวกับการชำระหนี้กยศ.กรอ. และเงื่อนไขการชำระหนี้หลังจากจบการศึกษาแล้ว ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุตรหลานของคนในชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การชำระหนี้กยศ.กรอ.และเงื่อนไขการชำระหนี้หลังจากจบการศึกษาแล้ว วิธีการนับระยะเวลา การครบกำหนดชำระหนี้ของผู้สำเร็จการศึกษา ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดและค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ ตลอดจนหลักฐานในการชำระหนี้กยศ.กรอ.
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้บุคลากรเพื่อให้บุคลากรที่เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและนักศึกษาแกนนำที่จะไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้กู้ยืมเงินในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้กองทุน บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เข้าร่วมโครงการติดตามและกระตุ้นการคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนรู้ถึงกรอบ ระยะเวลาการชำระหนี้ ของแต่ละบุคคล และนักศึกษาแกนนำได้ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้กู้ยืมเงินในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ชุมชนเกษตรใหม่,ชุมชนไร่สหกรณ์,ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว,ชุมชนแม่เตาไห ๑ ,ชุมชนแม่เตาไห ๒,ชุมชนป่าบง,ชุมชนแม่โจ้,ชุมชนสหกรณ์นิคม ๑,ชุมชนแม่โจ้ใหม่,ชุมชนแม่ดู่,ชุมชนหนองทราย และชุมชนหลิ่งมื่น มีบุคลากรและนักศึกษา ทำให้คนในชุมชนดังกล่าวได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์การติดตามและกระตุ้นการคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และได้รับความรู้ ความเข้าใจ ไปบอกลูกหลานที่กู้ยืมเงินกยศ. และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลความสำเร็จของการติดตามและกระตุ้นการคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. บุคลากรที่เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและนักศึกษาแกนนำที่จะไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้กู้ยืมเงินในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้กองทุน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 91.67 100
2. จำนวนบุคลากรที่เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและนักศึกษาแกนนำที่จะไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้กู้ยืมเงินในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 180 140 77.78
รวม      88.89
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 88.89
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/02/2561  - 30/09/2561 07/02/2561  - 29/06/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ