โครงการ CAREER READY GUIDE "เตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานจัดหางาน ได้จัดทำโครงการ CAREER READY GUIDE "เตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง" ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีโดยมีการเตรียมตัวและพัฒนาตนเองพร้อมที่จะก้าวสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต และเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว โดยประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานผ่านสื่อดิจิตอล กิจกรรมการเขียน RESUME และการเตรียมความพร้อมการสมัครงาน เพื่อนักศึกษาจะได้รู้จักเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเข้าสู่การทำงานต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพืื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้การเขียนประวัติย่อ (resume) นักศึกษาได้รับความรู้การเขียนประวัติย่อ (resume)
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคการนำเสนอผลงานผ่านสื่อดิจิตอล นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคการนำเสนอผลงานผ่านสื่อดิจิตอล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวก่อนไปสมัครงาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานผ่านสื่อดิจิตอล เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 68.89 86.11
2. ความรู้ความเข้าใจการเขียนประวัติย่อ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 89.6 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเขียน Resume เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 73 91.25
4. ความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเตรียมตัวก่อนไปสมัครงาน เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 89 100
รวม      94.34
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 94.34
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/04/2561  - 30/09/2561 02/07/2561  - 28/09/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ