โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่โลกอาชีพ "บุคลิกภาพ มารยาท วาสนา...มาด้วยกัน" ประจำปีงบประมาณ 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานจัดหางานได้เล็งเห็นความสำคัญการจัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่โลกอาชีพ "บุคลิกภาพ มารยาท วาสนา...มาด้วยกัน" ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีความรู้ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและได้รับการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี สร้างความมั่นใจในการสื่อสาร และมารยาทในสังคมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ทำให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2 .เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 139.44 100
2. ความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินโครงการmju61
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 88 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/01/2561  - 28/09/2561 17/01/2561  - 14/09/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ