โครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 44
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 ขึ้น โดยพิธีเปิดได้จัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 และพิธีปิดได้จัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาได้มีความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ด้วยการซ้อมกองเชียร์ การซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ การซ้อมร้องเพลงเชียร์ การซ้อมแข่งขันกีฬาสากล 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล เปตอง ว่ายน้ำ กรีฑา กีฬาหมากล้อม วิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ และการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ซึ่งนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลที่ 2 ในการจัดขบวน รางวัลที่ 2 ในการประกวดกองเชียร์ รางวัลที่ 4 ในการประกวดผู้นำเชียร์ ภายใต้หัวข้อ "สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานงานของพ่อ"
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา นักศึกษาได้มีความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ด้วยการซ้อมกองเชียร์ การซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ การซ้อมร้องเพลงเชียร์
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษาได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการซ้อมแข่งขันกีฬาสากล 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล เปตอง ว่ายน้ำ กรีฑา กีฬาหมากล้อม วิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ และการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้มีความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.65 100
2. ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.58 100
3. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ(400 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/11/2560  - 02/12/2560 25/11/2560  - 02/12/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ