โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ภาคเหนือ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาได้มีความสัมพันธ์อันดี และมีการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ในภาคเหนือได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการแข่งขันกีฬา มีการพัฒนาความรู้ ความสามัคคี ภาวะความเป็นผู้นำ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการประกวดดาวเดือนเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล รางวัลชนะเลิศการแข่งขันปิงปอง รางวัลชนะเลิศการประกวดดาวเศรษฐศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล นักศึกษามีความภูมิใจในศักยภาพของตนเอง และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ในภาคเหนือ นักศึกษามีการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ในภาคเหนือผ่านการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกัน เวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการประกวดดาวเดือน
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความสามัคคี โดยการใช้กีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม นักศึกษามีความรู้ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในเวทีประกวดดาวเดือน มีความสามัคคี โดยการใช้กีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้สร้างความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ในภาคเหนือ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ(50 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความสำเร็จของการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ในภาคเหนือ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.27 100
3. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี โดยการใช้กีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.49 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/02/2561  - 11/02/2561 11/02/2561  - 11/02/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ