โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา) เป็นโครงการที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เล็งเห็นว่าจะช่วยให้นักศึกษาได้มีทักษะที่จำเป็น มีความรู้รอบด้านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้จริง การได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงได้ด้านต่างๆ จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย จึงได้จัด "โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา)" ขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-16.30 น. และในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัด 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมประสบการณ์สหกิจศึกษาส่งผลต่ออนาคตอย่างไร โดยเชิญวิทยากรศิษย์เก่าผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และ 2.กิจกรรมบุคลิกดีสร้างได้ โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมสัมมนาหน่วยงานก่อนฝึกสหกิจศึกษา โดยเชิญวิทยากร 5 หน่วยงาน มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งทุกกิจกรรมจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ มีการซักถามจากผู้มีประสบการณ์ตรง และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นอย่างดี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของการปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของการปฏิบัติสหกิจศึกษา จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของรุ่นพี่ พร้อมทั้งได้ความรู้ในการเตรียมตัวสหกิจศึกษาและการคัดเลือกสถานประกอบการอีกด้วย
2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพจากวิทยากร ได้มีการฝึกปฏิบัติจริง และเข้าใจถึงประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิกภาพด้วย
3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหน่วยงานต่างๆ ก่อนการเลือกปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหน่วยงานต่างๆ ก่อนการเลือกปฏิบัติสหกิจศึกษา ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ในภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และสหกิจต่างประเทศ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาประสบการณ์สหกิจศึกษาส่งผลต่ออนาคตอย่างไร (150 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ลงทะเบียนเตรียมสหกิจอบรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 94 100
2. ระดับความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปเตรียม2-60
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.72 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบุคลิกดีสร้างได้ (150 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ลงทะเบียนเตรียมสหกิจอบรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 94 100
2. ระดับความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปเตรียม2-60
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.72 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 3 : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหน่วยงานต่างๆ ก่อนการเลือกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหน่วยงานก่อนฝึกสหกิจศึกษา (199 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อสหกิจ2-61
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายยงานสัมมนา2-61
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.22 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/02/2561  - 29/08/2561 07/02/2561  - 29/08/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ