โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสนองพระราชดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อรวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่น และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืชพรรณ เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง สำหรับค้นคว้าและนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์ การพัฒนา ปรับปรุงพันธ์ุ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อสื่อสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและการบริการวิชาการ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 60 0.00
2. ร้อยละผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. จำนวนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ที่ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตและการเจริญเติบโต
เชิงปริมาณ ชนิด 2 0.00
4. จำนวนองค์ความรู้ในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
เชิงปริมาณ เรื่อง 1 0.00
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
6. ร้อยละความก้าวหน้าระบบการบริหารจัดการสวนแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 50 0.00
7. ร้อยละความก้าวหน้าระบบการจัดสร้างแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 50 0.00
8. จำนวนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์
เชิงปริมาณ ชนิด 2 0.00
9. จำนวนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน จากการศึกษาการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เชิงปริมาณ เรื่อง 1 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนมุมเรียนรู้ (Learning space) ซึ่งพัฒนาเป็นห้องสมุดขนาดเล็กสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นคว้าด้านพืช
เชิงปริมาณ ห้อง 1 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของผู้เกี่ยวข้องภายหลังเข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. จำนวนหลักสูตรท้องถิ่นในการสำรวจจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน
เชิงปริมาณ หลักสูตร 1 0.00
5. จำนวนคณาจารย์/บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเป็นสื่อการสอนในวิชาต่าง ๆ
เชิงปริมาณ คน 5 0.00
6. จำนวนตัวอย่างพืชพรรณไม้ท้องถิ่น ในรูปของพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง
เชิงปริมาณ ชนิด 100 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : แผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนครั้งในการประชุมของคณะอนุกรรมการ อพ.สธ.
เชิงปริมาณ ครั้ง 6 0.00
2. แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
เชิงปริมาณ แผน 1 0.00
3. จำนวนครั้งในการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการและนิทรรศการ
เชิงปริมาณ ครั้ง 1 0.00
4. จำนวนสื่อเผยแพร่ผลงานต่างๆ
เชิงปริมาณ ชิ้น 2 0.00
5. จำนวนครั้งในการประชุมเพื่อปรับปรุงแผนแม่บทและแผนประจำปี
เชิงปริมาณ ครั้ง 1 0.00
6. แผนแม่บท 5 ปี ที่หก
เชิงปริมาณ แผน 1 0.00
7. จำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร อพ.สธ.
เชิงปริมาณ ครั้ง 1 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 4 : การตรวจสอบความถูกต้องชนิดของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานโดยเครื่องหมายโมเลกุล RAPD-SCAR และ Barcode DNA-High Resolution Melting
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความสำเร็จในการทราบความหลากหลายทางพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยในสวนพระราชทาน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 60 0.00
2. ร้อยละความสำเร็จในการทราบลายพิมพ์ดีเอ็นเอสายพันธุ์กล้วยไม้ไทยในสวนพระราชทาน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 50 0.00
3. ความหลากหลายทางพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยในสวนพระราชทาน
เชิงปริมาณ ชนิด 80 0.00
4. ทราบลายพิมพ์ดีเอ็นเอสายพันธุ์กล้วยไม้ไทยในสวนพระราชทาน
เชิงปริมาณ ชนิด 40 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/11/2560  - 30/06/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ