โครงการสหกิจศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกาาในสถานประกอบการและหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาและผลการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใข้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของสถานประกอบการที่คณาจารย์ได้ไปนิเทศงานและรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา
เชิงปริมาณ ร้อยละ 60 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพในการไปสหกิจศึกษา
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
09/10/2560  - 30/09/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ