ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปประกอบอาชีพ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพ และแนวทางในการทำงานในอนาคต ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมในด้านการประกอบอาชีพและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมในด้านการประกอบอาชีพและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม (หลังเข้าร่วมโครงการ)
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 850 0.00
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (แบบสอบถาม)
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
03/10/2560  - 31/10/2560 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ