โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ก่อนการบรรยาย มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อที่จะมีการบรรยาย

ในภาคเช้ามีวิทยากรจำนวน 3 ท่านให้ความรู้นักศึกษา

1.เวลา 9.00-12.00น.หัวข้อเรื่อง " การทำงาน การวางตัว ในสถานประกอบการโรงแรมและสายการบิน วิทยากร ได้แก่นางสาวญาณัทฉรา สุขสวัสดิ์ จากโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ และนางสาวปรทิพย์ นุตคำแหง จากบริษัทการบินไทย จำกัดมหาชน

2.เวลา 13.00-16.00 น.หัวข้อเรื่อง "การปรับบุคลิกภาพ การแต่งกายให้เหมาะสม " วิทยากรคือ นายพลากร แซ่ตัน

3.เวลา 16.00-17.00 น.สัมมนาให้ความรู้ "ประสบการณ์ตรงจากพี่สู่น้อง " วิทยากรคือ นายภูวนัตถ์ เจียมพานิชนันท์ จากบริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด และ นายจักรกฤษ แสนทายก จากบริษัท Elephant Jungle and Sanctuary

หลังจากนักศึกษาฟังการบรรยายจบ มีการทำ Post-test เพื่อทดสอบว่านักศึกษาได้รับความรู้ก่อนการออกสหกิจมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งผลการทำการทดสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจ นักศึกษา 100 % มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นหลังการบรรยาย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในการวางตัว ปรับบุคลิกภาพก่อนการออกสหกิจเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 100 100
2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 90 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/10/2560  - 12/10/2560 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ