โครงการกีฬาพลังงานสานสัมพันธ์ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากกิจกรรมโครงการกีฬาสีพลังงานสานสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ได้จัดทำแบบประเมินการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ได้นาคะแนนที่ได้มาคำนวณน้ำหนักค่าคะแนนเฉลี่ยเพื่อแปลผลข้อมูล โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความว่า ค่าคะแนนความสำเร็จระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความว่า ค่าคะแนนความสำเร็จระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความว่า ค่าคะแนนความสำเร็จระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความว่า ค่าคะแนนความสำเร็จระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความว่า ค่าคะแนนความสำเร็จระดับน้อยที่สุด
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ
รายละเอียด ผู้ให้ข้อมูล(N=100)
คะแนน
เฉลี่ย ร้อยละ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดโครงการ 4.28 85.6
2. มีการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.03 80.6
3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 4.26 85.2
4. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน 4.33 86.6
ด้านการสิ่งอำนวยความสะดวก
1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 4.21 84.2
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.31 86.2
3. สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 4.16 83.2
4. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.27 85.4
5. สถานที่สำหรับการในการจัดกิจกรรมความเหมาะสม 3.94 8.8
ด้านคุณภาพ
1. ได้ปฏิบัติงานเป็นทีม 4.45 89.0
2. ได้ทักษะด้านกีฬา รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน 4.53 90.6
3. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 4.58 97.6
4. ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและอยากให้มีกิจกรรมต่อไป 4.45 89.0

5.1 เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
จากกิจกรรม นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ร่วมแข่งขันกีฬาทั้งกีฬาสากล ซึ่งประกอบไปด้วย ฟุตซอล และแชร์บอล กีฬาพื้นบ้าน ซึ่งประกอบไปด้วย การแข่งขันชักเย่อ วิ่งกระสอบ วิ่งซุปเปอร์แมน วิ่ง 11 ขา

5.2 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
จากกิจกรรม นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ร่วมแข่งขัน ได้ถูกจัดแบ่งเป็นสี ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเขียว และสีฟ้า โดยทางคณาจารย์และบุคลากรภายในแต่ละสีได้ให้เงินสนับสนุน ซึ่งถูกนำไปใช้ในด้านอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ ทำให้นักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ และบุคลากร ได้พบปะ พูดคุยกันมากขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จากกิจกรรม นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ร่วมแข่งขันกีฬาทั้งกีฬาสากล ซึ่งประกอบไปด้วย ฟุตซอล และแชร์บอล กีฬาพื้นบ้าน ซึ่งประกอบไปด้วย การแข่งขันชักเย่อ วิ่งกระสอบ วิ่งซุปเปอร์แมน วิ่ง 11 ขา
2 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน จากกิจกรรม นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ร่วมแข่งขัน ได้ถูกจัดแบ่งเป็นสี ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเขียว และสีฟ้า โดยทางคณาจารย์และบุคลากรภายในแต่ละสีได้ให้เงินสนับสนุน ซึ่งถูกนำไปใช้ในด้านอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ ทำให้นักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ และบุคลากร ได้พบปะ พูดคุยกันมากขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อการเชื่อมสัมพันธ์และความสามัคคีของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.29 100
2. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
16/09/2560  - 16/09/2560 16/09/2560  - 16/09/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ