โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงงการได้รับความรู้และวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาและบุคลากรหอพักได้รับความรู้และวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่นแผ่นดินไหว อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.45 0.00
2. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2560  - 29/09/2560 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ