โครงการ “เสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินโครงการ “เสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต” ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ผู้บริหาร บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านกิจกรรมนักศึกษาได้พบปะ พูดคุยกับนักศึกษาในทุกคณะพร้อมทั้งนักศึกษาได้รับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง นักศึกษารับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
2 2. เพื่อเป็นโอกาสในการพบปะ พูดคุย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร บุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลในส่วนกลาง (กองกิจการนักศึกษา) กับนักศึกษาในทุกคณะ ผู้บริหาร บุคลากรที่ทำหน้าที่กองกิจการนักศึกษาได้พบปะ พูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับด้านกิจกรรมนักศึกษาและเป็นการความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย
3 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้รับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
4 4.เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน นักศึกษาได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 4000 4000 100
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเป็นนักศึกษาที่ดี และมีความคาดหวังจะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 82 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้พบปะ พูดคุย และเกิดความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหาร บุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักศึกษาในส่วนกลาง (กองกิจการนักศึกษา) กับนักศึกษาในทุกคณะ (13 คณะ)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. กองกิจการนักศึกษาโดยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาได้ลงพบปะ พูดคุยกับนักศึกษาในสังกัดคณะ
เชิงปริมาณ คณะ 13 85 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 3 : ระดับความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 3.7 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 4 : นักศึกษาเกิดความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 3.6 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/08/2560  - 30/09/2560 02/08/2561  - 29/09/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ