โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการบริหารงานองค์กรนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาอื่น ตลอดจนเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษาผ่านการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีองค์กรนักศึกษาที่หลากหลายในการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การฝึกฝนกระบวนการทำงาน และส่งเสริมความเป็นผู้นำให้กับองค์กรนักศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้ผู้นำนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากผู้นำนักศึกษาจะร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการ และนำเสนอผลงานกิจกรรมต่างๆแล้ว ผู้นำนักศึกษาแต่ละองค์กรได้ร่วมการถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้เหมาะสมกับบริบทองค์กรของตนเอง

สำหรับผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 90.33 (จากกลุ่มเป้าหมาย 62 คน) ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินให้ความเห็นต่อวัตถุประสงค์ของโครงการว่า กิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้นำนักศึกษามีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์ผ่านการศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการบริหารงานองค์กรนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาอื่น อยู่ในระดับมาก (4.22) นอกจากนี้เห็นว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีและสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำนักศึกษาต่างสถาบันอยู่ในระดับมาก (4.26) และทำให้ผู้นำนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และมีความต้องการนำความรู้หรือแนวคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานองค์กรอยู่ในระดับมาก (4.28)

ด้านการประเมินผลความพึงพอใจต่อภาพรวมของการดำเนินงานโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจต่อการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.26) ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.20) ซึ่งมีความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (3.93) และมีความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก (4.19) ซึ่งมีความต้องการให้มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคตอยู่ในระดับมาก (4.39)

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้หลายประการ คือ เห็นว่าระยะเวลาในการจัดโครงการ และระยะเวลาในการศึกษาดูงานในแต่สถาบันการศึกษาน้อยไป โดยเฉพาะช่วงของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำนักศึกษาแต่ละสถาบัน สำหรับข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เห็นว่าควรมรการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ควรเพิ่มช่วงเวลาการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำนักศึกษาต่างสถาบันให้มากขึ้น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการบริหารงานองค์กรนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาอื่น ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่ากิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการบริหารงานองค์กรนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาอื่น อยู่ในระดับมาก (4.22)
2 2. เพื่อเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษาผ่านการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าโครงการนี้ทำให้ผู้นำนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ผ่านการศึกษาดูงานต่างสถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อยู่ในระดับมาก (4.22)
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานองค์กรนักศึกษา และสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน รวมถึงการเปิดวิสัยทัศน์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินงานโครงการ
เชิงปริมาณ ระดับ 3.51 0.00
2. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความต้องการนำความที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/07/2560  - 30/09/2560 20/07/2560  - 12/09/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ