โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 : ประกวดดาวเดือน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560: ประกวดดาวเดือน โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาหัวข้อ Smart Leadership สำหรับตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวด พื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ การแสดงความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม ต่างๆในเวทีการประกวด
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประกวด ดาว -เดือนคณะศิลปศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการร่วมกันคัดเลือกตัวแทนคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประกวดดาว-เดือนของมหาวิทยาลัยต่อไป
จากการจัดกิจกรรม สามารถุบรรลุวัตถุประสงคืการจัดโครงการได้ทุกข้อและได้รับคสามร่วมมือจากสโมสรนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเป็นอย่างดี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ การกล้าแสดงออก การใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กิจกรรมในเวทีการประกวดได้ การสัมมนาหัวข้อ Smart Leadership สำหรับตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 50 คนเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ การแสดงความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม ต่างๆในเวทีการประกวด โดยวิทยากร และคณะทีมงาน (Staff)ได้ประเมินผลทักษะความเป็นผ้นำ ความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก จากผู้เข้าประกวด โดยได้ค่าเฉลี่ย 3.74 ในการนี้ ผู้เข้าประกวดได้นำความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์การแสดงในเที การประกวด ดาว-เดือน ของคณะ โดยได้คัดเลือกตัวแทนของคณะ ชาย 1 คน และ หญิง 1 คนเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
2 เพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้พบปะและร่วมกิจกรรม กิจกรรมการประกวด ดาว -เดือนคณะศิลปศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 240 คน โดยนักศึกษาจะได้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จากกิจกรรมการร่วมกันจัดกิจกรรม การพบปะสังสรรค์ ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี และการร่วมกันคัดเลือกตัวแทนคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประกวดดาว-เดือนของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ตัวแทนนักศึกษาได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะด้านความภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ผ่านเวทีการประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้ร่วมโครงการดาว เดือนปี 2560
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความสำเร็จของตัวแทนนักศึกษาที่เข้าประกวดมีทักษะความเป็นผ้นำ ความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องผ่านเวทีการประกวด
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายงานผลโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 3.51 3.51 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาทุกชั้นปีได้พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจากการพบปะและจัดกิจกรรมร่วมกัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80.54 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้ร่วมโครงการดาว เดือนปี 2560
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/07/2560  - 30/08/2560 09/08/2560  - 16/07/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ