โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการดำเนินงาน โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมในการสร้างฝาย และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร ในด้านทรัพยากรทางน้ำและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
2 2. เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ลำห้วยโจ้ที่ยังอุดมสมบูรณ์ไว้ด้วยการทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 ฝาย และเสริมพื้นที่ธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยาโดยการปล่อยกล้วยไม้ไทย จำนวน 1,000 ต้น การปล่อยปลา จำนวน 1,000 ตัว ได้อนุรักษ์พื้นที่ลำห้วยโจ้ที่ยังอุดมสมบูรณ์ไว้ด้วยการทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 2 ฝาย และเสริมพื้นที่ธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยาโดยการปล่อยกล้วยไม้ไทย จำนวน 1,000 ต้น การปล่อยปลา จำนวน 1,000 ตัว และรักษาระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
3 3.เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษา นักศึกษา ได้เข้าศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาในธรรมชาติ
4 4.เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษาเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1.กิจกรรมปล่อยกล้วยไม้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : 2.กิจกรรมปล่อยปลา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : 3.กิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ฐานเรียนรู้แก่นักศึกษา(ฝายชะลอน้ำ)
เชิงปริมาณ ฝาย 2 0.00
3. จำนวนแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษา(การทำฝายชะลอน้ำ)
เชิงปริมาณ ฝาย 2 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/07/2560  - 31/07/2560 04/07/2560  - 31/07/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ