โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน "ดอกดารารัตน์"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 เป็นการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษาสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงให้เห็นถึงความรู้จักรักสามัคคีของคนในชาติแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพในการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้แก่คนในชุมชนและตัวเองได้ยั่งยืน รวมถึงเป็นการฝึกประสบการณ์ชีวิต หารายได้ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู้เพิ่มเติมจากการปฎิบัติจริง
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 .เพื่อจัดฝึกอบรมและร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
สามารถจัดฝึกอบรมและร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
2 2 . เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษาและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษาและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การจัดฝึกอบรมและร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ที่ใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 96 100
2. นักศึกษามีทักษะอาชีพและมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 86.6 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/06/2560  - 30/09/2560 26/06/2560  - 30/09/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ