โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (60-1.1.20)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม รับทราบแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมีกิจกรรมร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสามารถประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จัดบริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และตอบคำถาม ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม
2 เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ คณะได้ดำเนินการรับทราบแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้
3 เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะได้ดำเนินการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4 เพื่อจัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะได้ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5 เพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม คณะได้ดำเนินการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
6 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมีกิจกรรมร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย คณะได้ดำเนินการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมีกิจกรรมร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย
7 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาสามารถประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
8 เพื่อจัดบริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และตอบคำถาม ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่่กำลังจะสำเร็จการศึกษา คณะได้ดำเนินการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และตอบคำถาม ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
9 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คณะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้เรื่องการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
4. จำนวนคณาจาย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 160 196 100
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสามารถนำข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
6. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/05/2560  - 30/09/2560 27/05/2560  - 13/06/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ