โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่งานกาารกีฬาได้จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 เพื่อให้น้กศึกษาได้ผ่อนคลายความตึงเครียด และยังเป็นการใช้เวลาว้างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซื่งในการจัดโครงการดังกล่าว งานการกีฬา ยังมีถ้วยรางวัล และเงินรางวัล (สนับสนุนการศึกษา) ให้แก่นักศึกษาชาย-หญิง ดังต่อไปนี้

ประเภทชาย
เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 ได้แก่ นายทรงวุฒิ ศรีสุวรรณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สถิติ 16.45 นาที ได้รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุน จำนวน 1,000 บาท
เข้าเส้นชัยอันดับที่ 2 ได้แก่ นายอาชวะ สุดี คณะศิลปศาสตร์ สถิติ 16.58 นาที ได้รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุน จำนวน 800 บาท
เข้าเส้นชัยอันดับที่ 3 ได้แก่ นายกิตติวัชญ์ ทองแถว คณะวิทยาศาสตร์ สถิติ 17.21 นาที ได้รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุน จำนวน 600 บาท
เข้าเส้นชัยอันดับที่ 4 ได้แก่ นายสุขเกษม สุขมี คณะวิศวกรรมเกษตร สถิติ 19.48 นาที ได้รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุน จำนวน 400 บาท

ประเภทหญิง
เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 ได้แก่ น.ส.คัคนางค์ ปัญญาเทพ คณะวิศวกรรมเกษตร สถิติ 19.26 นาที ได้รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุน จำนวน 1,000 บาท
เข้าเส้นชัยอันดับที่ 2 ได้แก่ น.ส.รัชฏาภรณ์ ส่องาม คณะวิศวกรรมเกษตร สถิติ 21.12 นาที ได้รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุน จำนวน 800 บาท
เข้าเส้นชัยอันดับที่ 3 ได้แก่ น.ส.ศรญา ภูยอดพลอย คณะวิศวกรรมเกษตร สถิติ 22.15 นาที ได้รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุน จำนวน 600 บาท
เข้าเส้นชัยอันดับที่ 4 ได้แก่ น.ส.พิชชาภา เสือมาก คณะบริหารธุรกิจ สถิติ 22.18 นาที ได้รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุน จำนวน 400 บาท
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย นักศึกษาให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเดินวิ่งเป็นจำนวนมาก
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด นักศึกษาใช้เวลาช่วงเช้ามืดในการเข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 370 650 100
2. ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.4 4 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/06/2560  - 31/08/2560 19/07/2560  - 19/07/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ