โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำพานดอกไม้ ธูปเทียนร่วมกัน รวมถึงได้ร่วมกันจัดสถานที่โครงการไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพและกตัญญูต่อครู ทั้งนี้ มีผลการประเมินร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทุกตัวชี้วัด
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมไหว้ครู อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ นำพานดอกไม้ ธูปเทียน รวมไปถึงนำกรวยดอกไม้เข้ากราบไหว้คณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ ทั้งนี้ จากผลการประเมินร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ค่าร้อยละ 80.14
2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำพานดอกไม้ ธูปเทียนร่วมกัน รวมถึงได้ร่วมกันจัดสถานที่โครงการไหว้ครู เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงขึ้นตอน พิธีการต่างๆ ในการดำเนินงานไหว้ครู
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมไหว้ครู อีกทั้งพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมกิจกรรมไหว้ครู อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อโครงการไหว้ครู 2560
เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 100 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 80.14 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 82.33 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
13/06/2560  - 28/07/2560 29/06/2560  - 29/06/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ