โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาใหม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560จากการดำเนินโครงการพบว่า นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนาพร ขันธบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร การบรรยายเรื่อง โครงสร้างหลักสูตร โดยประธานแต่ละหลักสูตร และการบรรยายเรื่องระบบการลงทะเบียนเรียน โดยคุณพนิดา พละปัญญา นักวิชาการศึกษา การแนะนำช่องทางการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ รวมถึงช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยว่าที่ร้อยตรีภัสกร ปัญญารักษา นักวิชาการศึกษา ซึ่งทำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักและเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการลงทะเบียนเรียน ตลอดจนระบบการให้คำปรึกษาและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำคู่มือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและข้อมูลที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องรับทราบใส่ลงไปในคู่มือฯ เช่น โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์และหลักสูตร/แนะนำอาจารย์ประจำแต่ละหลักสูตร/บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์/ช่องทางการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการทั้งในและนอกหลักสูตร/ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ/ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน รวมถึงยังได้มีการแจกคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่

ทั้งนี้ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ยังเป็นการสอดแทรกให้ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่รู้จักมีวินัยต่อตนเอง การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบต่อตนเอง โดยการให้ความร่วมมือเข้าร่วมในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรม/โครงการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ในขณะที่มีการบรรยาย นักศึกษาทุกคนต้องอยู่ในความสงบ เรียบร้อย ไม่คุยกัน ให้เกียรติผู้พูด การแต่งกายของนักศึกษาต้องแต่งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษารุ่นพี่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ทั้งในเรื่องของการแต่งกายการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย คณะ และชมรม เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติร่วมกัน เป็นต้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการลงทะเบียนเรียน การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาได้เข้าใจและเรียนรู้ข้อมูลในด้านต่างๆของคณะศิลปศาสตร์มากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร ระบบการลงทะเบียนเรียน การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 4.63 100
2. จำนวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 85.51 100
3. นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างหลักสูตร เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 4.68 100
4. นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 4.49 100
5. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 4.61 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
24/05/2560  - 30/06/2560 24/05/2560  - 30/06/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ