โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,348 คน คิดเป็นร้อยละ 96.22 จากกลุ่มเป้าหมาย 4,500 คน เนื่องจากหากนักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาสังคมไปในทางที่ถูกที่ควรได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เช่นกันที่จะต้องผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านความรู้และคุณธรรม มีความพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว โดยให้ความเห็นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่เหมาะสมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีระเบียบ วินัย เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อยู่ในระดับมาก (4.16) และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ในระดับมาก (4.14)
การดำเนินงานกิจกรรมบรรยายนั้น แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ กิจกรรมบรรยาย หัวข้อสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยอุดมการณ์ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร นำโดย พันเอก(พิเศษ) วรวุฒิ แสงทอง นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ 11 ช่วยราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกิจกรรมบรรยายหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษากับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร นำโดย พระครูปลัดอัมฤทธิ์ พุทธสโร ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อวิทยากร ทั้งในภาพรวมของเนื้อหาวิชาที่บรรยาย เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย และการสอดแทรกแนวคิดสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนภาพรวมของเทคนิควิธีการสอน เช่น ทักษะการจูงในผู้เข้าอบรม วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาให้น่าสนใจ ตรงกับหลักสูตรของการฝึกอบรม และการใช้เวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาบรรยาย อยู่ในระดับมาก (3.98) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการบรรยายของวิทยาการ คือ ควรให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามมากกว่านี้ และควรมีกิจกรรมหรือเนื้อหาอื่นๆ ทอดแทรกเนื้อหาการบรรยาย รวมถึงกิจกรรมสันทนาการที่วิทยากรใช้ ไม่สามารถดึงความสนใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้เท่าที่ควร
สำหรับภาพรวมของการจัดโครงการ เช่น ความเหมาะสมของกิจกรรมที่อบรม ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และความต้องการให้มีการจัดโครงการนี้ในอนาคต เป็นต้น อยู่ในระดับมาก (3.95) โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวในอนาคต คือ ควรลดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้กระชับลง ปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาให้มีความน่าติดตามมากขึ้น ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น และจัดให้นั่งบนเก้าอี้แทนการนั่งพื้นเพื่อจะได้เปลี่ยนอิริยาบถได้ง่าย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมาก (4.14)
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่เหมาะสมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่เหมาะสมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม อยู่ในระดับมาก (4.16)
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา และเสริมสร้างทัศนคติความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการดำเนินงานโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความต้องการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการกิจกรรมไปประยุกต์ใช้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
19/05/2560  - 31/05/2560 19/05/2560  - 31/05/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ