โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาที่มีความพร้อม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันประกอบกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากช่วงเวลาที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมโครงการ Int'l Econ Brain Booster Camp ในแต่ละวัน โดยกิจกรรมจะมีลักษณะที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมต่างๆ หรือ เป็นฐานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นการลดความกังวลของนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันดีทั่วโลกว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากสำหรับทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การแพทย์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และการท่องเที่ยว เพราะว่าภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาโลกแล้ว และในปี พ.ศ. 2560 ภาษาอังกฤษนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับนักศึกษาไทย เนื่องจากประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ที่กำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างประชากรของประเทศในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ อีกทั้งการเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการคิดทางทางด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษา สามารถต่อยอดความรู้ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ จากความสำคัญดังกล่าว ชมรมเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจึงได้กำหนดจัดโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาที่มีความพร้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ และเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษารุ่นน้องและคณาจารย์ ทั้งนี้โครงการดำเนินผลไปได้ด้วยดี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น
2 เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ นักศึกษามีทัศนะคติดที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์มากขึ้น
3 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษารุ่นน้องและคณาจารย์ การจัดกิจกรรมได้ทำก่อนการเปิดการศึกษาล่วงหน้า 1 อาทิตย์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (60 คน )
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
2. ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.7 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/05/2560  - 22/05/2560 20/05/2560  - 22/05/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ