โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ และการประพฤติตนในการเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทบาลัยแม่โจ้ให้กับนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัยที่มีต่อนักศึกษาของหอพักเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหอพักเอกชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในกฎระเบียบและการประพฤติตนในการเข้าพักอาศัยหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/05/2560  - 20/06/2560 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ