โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 15
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ได้จัดขึ้นในวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2560 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยอาจารย์และนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 3 คน ซึ่งรายละเอียดของผลการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย
- ตัวแทนจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานผลการสรุปงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 22-27 ธันวาคม 2559
- ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำเสนอแผนการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2561 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา กติกาการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ด้านประมง ซึ่งมีการแข่งขันเพียง 1 ทักษะ คือ การแข่งขันบรรจุพันธ์ลูกปลา
- นักศึกษา 12 สถาบันประชุมเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันกีฬาสากล และจับสลากเพื่อแบ่งสายการแข่งขัน
- นักศึกษา 12 สถาบัน ลงพื้นที่ เพื่อจัดทำค่าย ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย
- การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน
- การทำแปลงผักเพื่อเป็นอาหารกลางวัน
ซึ่งก่อนที่จะทำกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้นำนักศึกษาจาก 12 สถาบัน ได้มีการประชุม เพื่อวางแผนการทำงาน โดยยึดหลัก PDCA เพื่อให้การกิจกรรมดังกล่าว ได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งตัวนักศึกษาและชุมชน
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและพื้นที่ประวัติศาสตร์ ในจังหวัดนครปฐม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ต่างสถาบัน คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ซึ่งถูกกำหนดไว้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถด้านวิชาการเกษตร ของแต่ละสถาบัน คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้มีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถด้านวิชาการเกษตร ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3 เพื่อพิจารณา ชนิด และกติกาการแข่งขันทักษะทางการเกษตร กีฬาสากล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ได้มีการพิจารณา ชนิด และกติกาการแข่งขันทักษะทางการเกษตร กีฬาสากล ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
4 เพื่อให้นักศึกษารู้จักเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นิสิตและนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 15
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 2 2 100
2. ระดับความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4 100
3. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 3 85.47
4. ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
5. ระดับความรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านเกษตรที่ได้รับ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4 100
รวม      97.09
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 97.09
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/05/2560  - 30/06/2560 01/06/2560  - 30/06/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ