โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้าน ICT (Staff Training)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จัดโครงการฝึกอบรม 3 หลักสูตร
(1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “เทคนิคการใช้โปรแกรมชุด MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”
(2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย MS Power Point”
(3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “เทคนิคการใช้โปรแกรมชุด MS Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้าน ICT จำนวน ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.18
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมทางด้าน ICT
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการฝึกอบรมทางด้าน ICT
เชิงปริมาณ ร้อยละ 50 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/05/2560  - 30/09/2560 01/09/2560  - 30/09/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ