โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม (60-4.1.2)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เป็นการตระหนักและการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย โดยเฉพาะประเพณีท้องถิ่นที่ควร ค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป และสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะได้ดำเนินการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
2 เพื่อเป็นการตระหนักและการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย โดยเฉพาะประเพณีท้องถิ่นที่ควร ค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป คณะได้ดำเนินการสร้างความตระหนักและการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย โดยเฉพาะประเพณีท้องถิ่นที่ควร ค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป
3 เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะได้ดำเนินการสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เชิงปริมาณ โครงการ 1 2 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 40 64 100
3. ช่องทางในการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เชิงคุณภาพ ช่องทาง 1 2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/04/2560  - 30/09/2560 28/04/2560  - 05/06/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ