โครงการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ (60-4.1.1)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาให้ดำรงอยู่ และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
2 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาให้ดำรงอยู่ คณะได้ดำเนินการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาให้ดำรงอยู่
3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะได้ดำเนินการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม เชิงปริมาณ โครงการ 1 1 100
2. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 88.9 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 85.3 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
03/07/2560  - 29/09/2560 24/08/2560  - 24/08/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ