โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 82)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกันได้และมีการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ สถานที่ และมหาวิทลัยได้เป็นอย่างดี มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณีและสังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้มากยิ่งขึ้น เข้าใจในบริบทเเวดล้อมของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงกลุ่มผู้นำนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านการปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกิจกรรมมากขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อละลายพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่ที่มีจำนวนมากให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกันได้และมีการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ สถานที่ และมหาวิทลัยได้เป็นอย่างดี
2 2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้บริบทแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณีและสังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณีและสังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้มากยิ่งขึ้น
3 3. เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านการปฏิบัติจริง ผู้นำนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านการปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกิจกรรมมากขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงบริบทแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. นักศึกษาใหม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจในบริบทแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.8 100
2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 86 100
4. ระดับความสำเร็จของการละลายพฤติกรรมนักศึกษาใหม่โดยอาศัยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่เป็นเรื่องมือ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.9 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/04/2560  - 30/06/2560 01/04/2560  - 30/06/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ