โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทำให้เกิดการแข่งขันในการประกอบอาชีพ การทำธุรกิจการค้า ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับสภาวการณ์ในปัจจุบันนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา อยู่ในภาวะของการว่างงานค่อนข้างสูง ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวหรือรับจ้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้คำแนะนำให้ความรู้เทคนิควิธีการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต การคิดริเริ่ม ตลอดจนการวางแผนเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ นอกจากนี้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจถึงระบบฟาร์มปศุสัตว์ด้วย ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะจัดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาของคณะฯ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

วันที่ 22 เมษายน 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 โดยทีมงานวิทยากรจากเครือเบทาโกร นำทีมโดย คุณ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง อุปนิสัยของผู้ทรงประสิทธิผล (7 habits) และการวางแผนเป้าหมายในชีวิต และการทำงานเป็นทีม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มีค่าคะแนน ความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ 4.3
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
นักศึกษามีความคิดเห็นว่าควรจัดกิจกรรมนี้อีก และอยากให้เชิญวิทยากรที่มาให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการแบบนี้อีก ทำให้นักศึกษาเกิดความตื่นตัวไม่เบื่อหน่ายในการรับฟังการบรรยาย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทักษะ ทัศนคติ แนวความคิดของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ ที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีแนวความคิดในการเป็นประกอบการได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความสามารถในการมองหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้และกรอบความคิดที่ดี ที่ โดยเน้นความคิดที่สอดคล้องกับการอยู่ร่วมกันและในเชิงการบริหารจัดการที่ดี นักศึกษาได้รู้จักกับการเตรียมตัวเข้าสู่การเรียนและการทํางาน การปรับตัว บุคลิกภาพ การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 86 100
2. การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 100 100
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 83.4 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/04/2560  - 31/05/2560 22/04/2560  - 22/04/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ