โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 “1st Econ route”
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 (เฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
08.00 – 10.00 น. นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา
10.00 – 12.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
13.00 – 17.00 น. โครงการ Int’l Econ Brain Booster Camp สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดย คุณอรรณพ จันทร์หอมไกล ผู้จัดการภาคฝ่าย Recruitment and Training, Human Resources and Training Department บริษัท Best Western International Asia and Middle Office
17.00 – 19.00 น. กิจกรรม “โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาที่มีความพร้อม” สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยหลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 (เฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
09.00 – 17.00 น. โครงการ Int’l Econ Brain Booster Camp สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยคุณอรรณพ จันทร์หอมไกล ผู้จัดการภาคฝ่าย Recruitment and Training, Human Resources and Training Department บริษัท Best Western International Asia and Middle Office
17.00 – 19.00 น. กิจกรรม “โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาที่มีความพร้อม” เฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 (ทุกสาขา)
08.00 – 10.00 น. นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา
- สาขาเศรษฐศาสตร์
- สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
- สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
10.00 – 12.00 น. Open House โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา บริเวณใต้ถุนอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ (ทุกสาขา)
- การแนะนำคณะเศรษฐศาสตร์และยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์
- การปรับตัวและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
12.00 – 13.30 น. นักศึกษารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.30 น. การบรรยายพิเศษ “ประเทศไทย 4.0 กับการเรียนเศรษฐศาสตร์ โอกาสกับการคาดหวัง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จารึก สิงหปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมแคทรียาควีนสิริกิตติ์ ชั้น 5 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17.00 – 19.00 น. กิจกรรม “โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาที่มีความพร้อม” สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยหลักสูตร

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
- สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ห้อง EC302 การอบรมความรู้พื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี มิ่งคำ
- สาขาเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC303 การอบรมความรู้พื้นฐานทักษะคณิตศาสตร์ โดยวิทยากร : อาจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
- สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ห้อง EC304 การอบรมความรู้พื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร : คุณนงลักษณ์ จิตรุ่งเรืองนิจ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.30 น.
- สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ห้อง EC302 ารอบรมความรู้พื้นฐานทักษะคณิตศาสตร์ โดยวิทยากร : อาจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
- สาขาเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC303 การอบรมความรู้พื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร : คุณนงลักษณ์ จิตรุ่งเรืองนิจ
- สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ห้อง EC304 การอบรมความรู้พื้นฐานทักษะคณิตศาสตร์ โดยวิทยากร : อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก
**09.00 – 19.00 น. กิจกรรมสันทนาการ เฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยหลักสูตร
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใหม่ก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ได้มีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสิ่งแวดล้อมใหม่ ก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
2 เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาใหม่ได้รับการปรับพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เพิ้อให้มีความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ได้รับการปรับความรู้พื้นฐานให้มีความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ (380 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 85 95.76 100
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการฯ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 3.95 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเกิดความรัก สามัคคีและรู้จักกันมากขึ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 3.95 100
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (80 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 68.75 85.94
รวม      92.97
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 96.49
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/05/2560  - 23/05/2560 20/05/2560  - 23/05/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ