โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเป็นรุ่นพี่ ได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อเป็นโอกาสในการพบปะ พูดคุย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ศิษย์เก่าแม่โจ้ และบุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกับนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. นักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเป็นรุ่นพี่ ได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย 2. นักศึกษาได้พบปะ พูดคุย และเกิดความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหาร ศิษย์เก่า และบุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกับนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเป็นนักศึกษาที่ดี การเป็นรุ่นพี่ที่ดี และการเป็นผู้มีวินัยดี
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 3000 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/03/2560  - 20/04/2560 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ