โครงการอบรมภาวะผู้นำ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมงานวิทยากรจากบริษัทเครือเบทาโกร ประกอบด้วย 1.ดร.ธนัชพร พรหมทันต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารกำลังคน, 2.นายณัฐวัยวัฒน์ ลาลูนพงศ์เดชชัย, 3.นายนววิธ พบสุข, 4.น.ส.อารีรัตน์ ภาคะ, 5.นายกฤษฎา สุขพาณิชยิ่งยง, 6.นายฉัตรชัย เกียรติวีระสกุล ดูแลกิจกรรมโดย 1.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ, 2.อาจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก, 3.อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง, 4.อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย, 5.อาจารย์ยุทธนา สุนันตา, 6.อาจารย์สุรีรัตน์ ถือแก้ว 7.นางสาวศิวริน จักรอิสราพงศ์ และ 8.นางสาวพัชรกิต วัชรปรีชา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้าน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ โดยการร่วมทำกิจกรรม DISC การเรียนรู้ตนเองโดยเปรียบเทียบกับลักษณะของสัตว์ต่างๆ และกิจกรรมการเรียนรู้คุณลักษณะของตนเอง 3 habit and Growth mindset
2 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 4 ปี (เทียบเข้าเรียน) ได้เชื่อมความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น โดยการร่วมจัดทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การแบ่งกลุ่มทำการแสดงในช่วงกลางคืน, กิจกรรมไว้ใจได้ก๋า, ใยแมงมุม,เหยียบกับระเบิด, เซียนเหยียบเมฆ และตักบอล ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนให้กลุ่มตนเอง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความเป็นผู้นำ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 150 173 100
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเป็นผู้นำเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 89.8 100
3. โครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 100 100
4. ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้รับ
เชิงต้นทุน ระดับ 4 4 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/03/2560  - 29/09/2560 16/09/2560  - 17/09/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ