โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์: อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดยสโมสรนักศึกษาได้มีการประชุมวางแผนเตรียมการดำเนินกิจกรรม ซึ่งได้มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้
1. อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบอาคารประเสริฐ ณ นคร ทำให้นักศึกษาได้ร่วมใจ สามัคคีกันในการเก็บกวาดขยะ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ รวมถึงทิ้งขยะให้ลงถังตามจุดที่กำหนดไว้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมการทำงานอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมสานสันพันธ์(Freshy Boy & Girl)
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมการทำงานอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมสานสัมพันธ์ (Freshy Boy & Girl) ซึ่งเป็นการประกวดความสามารถของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่เข้าร่วมการประกวด การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การร้องเพลง รวมถึงสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เรียนรู้ถึงวิธีการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโครงการตั้งแต่การเริ่มโครงการและสรุปผลโครงการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้การทำงานอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบอาคารประเสริฐ ณ นคร ทำให้นักศึกษาได้ร่วมใจ สามัคคีกันในการเก็บกวาดขยะ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ รวมถึงทิ้งขยะให้ลงถังตามจุดที่กำหนดไว้
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมการทำงานอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมสานสันพันธ์(Freshy Boy & Girl) นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมการทำงานอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมสานสัมพันธ์ (Freshy Boy & Girl) ซึ่งเป็นการประกวดความสามารถของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่เข้าร่วมการประกวด การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การร้องเพลง รวมถึงสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เรียนรู้ถึงวิธีการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโครงการตั้งแต่การเริ่มโครงการและสรุปผลโครงการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านผ่านกิจกรรมการทำงานอาสาพัฒนาสิ้งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการทำงานอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม(ผ่านกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตของหลักสูตรและคณะ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 89.9 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/03/2560  - 19/05/2560 22/03/2560  - 19/05/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ