โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาให้กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้มีรูปแบบที่ชัดเจน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ที่ชัดเจน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2 เพื่อคงไว้ซึ่งประเพณี ศรัทธา และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ให้กับนักศึกษา มีการคงไว้ซึ่งประเพณี ศรัทธา และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ให้กับนักศึกษา
3 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้นำนักศึกษาที่จะมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ผู้นำนักศึกษามีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ที่ชัดเจนภายใต้ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งองค์กรนักศึกษาที่รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นแนวทางในการทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. แผนปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้แล้วเสร็จโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. แผนกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ภายใต้ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เชิงปริมาณ แผน 2 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : ผู้นำนักศึกษามีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ภายใต้ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความรู้ความเข้าใจแผนการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : นักศึกษามีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ และคงไว้ซึ่งประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้จากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ความสำเร็จของการสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ให้กับนักศึกษาใหม่โดยอาศัยกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้เป็นเครื่องมือ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/02/2560  - 30/09/2560 01/03/2560  - 31/07/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ