โครงการเศรษฐศาสตร์แสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้จัดดำเนินโครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเลี้ยงอาหารว่างแสดงความยินดีบัณฑิต ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณาจารย์และรุ่นน้อง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
2 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาระหว่างบัณพิตและรุ่นน้อง ตลอดจนความภาคภูมิใจในการสำเร็จการศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : คณาจารย์ บัณฑิตใหม่และนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาศร่วมแสดงความยินดีและสร้างความสัมพันธที่ดีต่อกัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนคณาจารย์ บัณฑิตใหม่ (100 คน) ที่เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 92 100
2. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อรุ่นน้องและสถาบัน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.22 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
19/02/2560  - 19/02/2560 19/02/2560  - 19/02/2560
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ